PKN
Classis Gorinchem
 
Huishoudelijke regeling Huishoudelijke regeling

Artikel 1 – De classicale vergadering

1. De classicale vergadering Gorinchem van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevormd door de afgevaardigden van de navolgende (wijk)gemeenten:

- Hervormde gemeente Ameide/Tienhoven
- Gereformeerde Kerk Ameide
- Protestantse gemeente Arkel
- Hervormde gemeente Asperen
- Gereformeerde Kerk Asperen
- Hervormde gemeente Everdingen
- Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk
- Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum
- Gereformeerde Kerk Giessenburg
- Protestantse gemeente Gorinchem wijk 1 Open Pastoraat
- Protestantse gemeente Gorinchem-wijk 2 Johanneskerk
- Protestantse gemeente Gorinchem wijk 3 Grote Kerk
- Protestantse gemeente Gorinchem-wijk 4 Dalem/Gorinchem Oost
- Evangelisch-Lutherse gemeente Gorinchem
- Hervormde gemeente Hagestein
- Hervormde gemeente Hei- en Boeicop
- Hervormde gemeente Heukelum
- Hervormde gemeente Hoogblokland
- Hervormde gemeente Hoornaar
- Hervormde gemeente Kedichem
- Hervormde gemeente Leerdam wijk Centrum-Oost
- Hervormde gemeente Leerdam wijk Noord
- Hervormde gemeente Leerdam wijk West
- Gereformeerde kerk Leerdam
- Evangelisch-Lutherse gemeente Leerdam
- Hervormde gemeente Lexmond
- Protestantse gemeente Lexmond
- Hervormde gemeente Meerkerk
- Gereformeerde kerk Meerkerk
- Hervormde gemeente Nieuwland
- Gereformeerde kerk Noordeloos
- Hervormde gemeente Noordeloos
- Hervormde gemeente Oosterwijk
- Hervormde gemeente Schelluinen
- Hervormde gemeente Schoonrewoerd
- Gereformeerde kerk Schoonrewoerd
- Protestantse gemeente Vianen
- Hervormde gemeente Zijderveld

2. Tot de afgevaardigden naar de classicale vergadering uit de kring van predikanten met bijzondere opdracht en/of predikanten in algemene dienst uit de classis worden door de classicale vergadering twee hunner ter vergadering aangewezen. 

3. Elke (wijk)kerkenraad vaardigt uit zijn midden twee ambtsdragers af naar de classicale vergadering, volgens een rooster dat door de classicale vergadering overeenkomstig het bepaalde in ord. 4-14-3 en 2 is opgesteld. Dit rooster wordt aan deze regeling gehecht.

4. De quaestor van de classicale vergadering treedt op als vaste adviseur in de bijeenkomsten van de classicale vergaderingen en die van haar (breed) moderamen. Verder neemt de actuarius, als vaste adviseur, deel aan de bijeenkomsten van de classicale vergadering.

5. De bijeenkomsten van de classicale vergadering zijn openbaar, tenzij zij besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

Artikel 2 – Het (breed) moderamen

1. De classicale vergadering kiest jaarlijks op de eerste bijeenkomst van het kalenderjaar onder leiding van de aftredende preses (ordinantie 4-16-2) uit haar midden een moderamen, bestaande uit een preses, een scriba en een assessor, met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.

2. Preses en scriba kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, gekozen worden uit de ambtsdragers uit de classis, waarbij het bepaalde in ord. 3-7-3 van overeenkomstige toepassing is. Zij hebben in de classicale vergadering en in haar breed moderamen een adviserende stem.

3. De preses leidt de bijeenkomsten van de classicale vergadering. Tevens geeft de preses leiding aan de werkzaamheden die door het (breed) moderamen worden verricht.

4. De scriba is verantwoordelijk voor tijdige publicatie van datum, plaats en voorlopige agenda van de belegde bijeenkomsten van de classicale vergadering en die van haar breed moderamen. Deze stelt hiervan ook de adviseurs en andere personen die ter vergadering aanwezig dienen te zijn, voor zover zij niet tot de afgevaardigden behoren, in kennis. De scriba is verantwoordelijk voor de notulen van de bijeenkomsten van de classicale vergadering en voert – waar nodig samen met de preses - de correspondentie die uit de besluiten en benoemingen van de classicale vergadering voortvloeit. De vergaderstukken worden zo mogelijk twee weken voor de bijeenkomst van de classicale vergadering aan de kerkenraden en aan de afgevaardigden toegezonden. De scriba is verantwoordelijk voor het archief van de classicale vergadering.

5. De classicale vergadering kan, met het oog op de hoeveelheid taken, op voordracht van het breed moderamen, een actuaris benoemen die een deel van de taken van de scriba op zich neemt. Wanneer de classicale vergadering hiertoe besluit wordt de wijze waarop de taken worden verdeeld aan de classicale vergadering en aan de tot de classicale vergadering behorende (wijk)gemeenten bekend gemaakt.

6. In dezelfde bijeenkomst waarin de moderamenleden worden gekozen, wordt op dezelfde wijze voor de tijd van één jaar vijf leden van de classicale vergadering gekozen die met het moderamen het breed moderamen vormen. Het breed moderamen wordt wat betreft de ambten als volgt samengesteld: twee predikanten, twee ouderlingen, twee diakenen en twee ouderlingkerkrentmeesters. Bij de verkiezing van het breed moderamen wordt gestreefd naar een samenstelling die recht doet aan de verscheidenheid van gemeenten binnen de classis.

7. De classicale vergadering en haar breed moderamen kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door commissies van bijstand, zoals: Diaconaat, Zending en Evangelisatie, Kerk en Israël, Jeugdwerk, Kerkorde. Deze commissies ontvangen van de classicale vergadering een welomschreven opdracht waaraan zij gebonden zijn. Zij brengen van hun handelingen jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering. Zij zijn gehouden overleg te plegen met de quaestor, inzake de kosten e.d. die de aan hen toevertrouwde werkzaamheden met zich meebrengen.

Artikel 3 – De werkwijze

1. De classicale vergadering komt ten minste vier maal per jaar bijeen, in de regel in februari, mei, september en november. Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste vijf kerkenraden uit de classis of op verzoek van de generale synode, aan welk verzoek binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen, gevolg moet worden gegeven.

2. De afgevaardigden (stemhebbende leden) tekenen de presentielijst, die de basis vormt voor het appèl nominaal.

3. Aan het begin van de bijeenkomst stelt de classicale vergadering de agenda vast.

Artikel 4 – De besluitvorming

1. De besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in ord. 4-5.

Artikel 5 – De werkgemeenschap van predikanten

1. Ten behoeve van de predikanten die werkzaam of woonachtig zijn binnen een door haar aangewezen gebied vormt de classicale vergadering een werkgemeenschap. Deze komt minimaal 2x per jaar bijeen.

2. De werkgemeenschap heeft tot taak:
a. de onderlinge opbouw van het geestelijk leven van haar leden met het oog op het werk waarmee zij zijn belast;
b. het bevorderen van pastorale zorg voor haar leden;
c. de bezinning op de versterking van het geestelijk leven van de gemeenten en het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen;
d. de gezamenlijke bestudering van themata die voor het werk van de predikant van belang zijn.

3. De werkgemeenschap treft regelingen voor zijn werkzaamheden waarin in elk geval zijn geregeld de leiding van de werkgemeenschap, de zorg voor het regelen van de bijeenkomsten van de werkgemeenschap alsmede de zorg voor de financiën. De regelingen worden ter kennis gebracht van het breed moderamen van de classicale vergadering.

4. De kosten die een werkgemeenschap maakt komen voor rekening van de classicale vergadering. De leiding van een werkgemeenschap treedt hieromtrent in overleg met de quaestor.

Artikel 6 – Het ringverband

1. De classicale vergadering brengt de (wijk)gemeenten samen in een ringverband, volgens bij nader besluit van de classicale vergadering te bepalen indeling, als bedoeld in ord. 4-17.

2. De in dit ringverband samenwerkende gemeenten komen bijeen tot onderlinge opbouw, onder meer door zich gezamenlijk te bezinnen op in deze gemeenten levende vragen met betrekking tot het leven en werken van de kerk en de gemeenten. Wanneer een ringverband zijn overwegingen ten aanzien van vragen van belijdenis en kerkorde die door de generale synode aan de classicale vergadering ter consideratie zijn voorgelegd, kenbaar wenst te maken, brengt het deze overwegingen ter bespreking in de classicale vergadering.

3. Tevens heeft het ringverband tot taak de regeling van de waarneming van het werk van de predikant in die tot het ringverband behorende gemeenten of wijkgemeenten waaraan geen predikant verbonden is, met inbegrip van het aanwijzen van een consulent voor elk van die gemeenten.

4. Het ringverband brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden. In dit verslag is opgenomen een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het ringverband.

5. Het ringverband maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: de samenstelling van zijn vergadering, het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de leiding van zijn vergaderingen, de agendering en de verdeling van de gemaakte kosten over de in het ringverband samenwerkende gemeenten en wijkgemeenten. De regeling wordt ter kennis gebracht aan de classicale vergadering.

Artikel 7 – De financiën

1. De classicale vergadering ontvangt uit de algemene middelen van de kerk een vastgesteld bedrag voor de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten. Wanneer dit bedrag niet toereikend is slaat de classicale vergadering de rest van deze kosten om over de tot de classis behorende gemeenten.

2. De verzorging van deze financiën vertrouwt de classicale vergadering toe aan een quaestor die door de classicale vergadering wordt benoemd. Deze treedt op als vaste adviseur in de bijeenkomsten van de classicale vergadering en haar (breed) moderamen.

3. Elk jaar legt de quaestor in de eerste bijeenkomst van het jaar een ontwerpbegroting voor van de kosten van het komende jaar. De classicale vergadering stelt deze begroting vast.

4. De quaestor legt elk jaar in de eerste bijeenkomst van het jaar de ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar aan de classicale vergadering voor. In de ontwerpjaarrekening is in voorkomende gevallen een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven van de werkgemeenschap. De classicale vergadering stelt deze jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van de quaestor inzake het door deze gevoerde beheer, tenzij de classicale vergadering een voorbehoud maakt.

5. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekening de financiële administratie van de classicale vergadering gecontroleerd door twee door het breed moderamen van de classicale vergadering aan te wijzen onafhankelijke deskundigen.

Artikel 8 – De rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging

De classicale vergadering heeft rechtspersoonlijkheid. Zij wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de classicale vergadering tezamen. Het breed moderamen van de classicale vergadering wijst voor elk van beiden een plaatsvervanger aan.

Artikel 9 – Slotbepaling 1.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de classicale vergadering. 2. Dit reglement wordt in 2017 geëvalueerd. Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de classicale vergadering Gorinchem op 23 mei 2013 te Gorinchem. (

NB: namen gemeenten aangepast per september 2015

terug
 
 
Classis Gorinchem op Twitter

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.